Birmovanie – význam a pokyny

Čo je sviatosť birmovania?

Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.
Zdokonaľuje v nás krstnú milosť a dáva nám Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás
zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Sviatosť birmovania tvorí „spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Zároveň vtláča nezmazateľný znak a sviatosťou birmovania sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali (porov.: Kán. 879, KKC 1285, 1316).

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo
vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné (KKC 1286).
Birmovanec pred prijatím sviatosti birmovania má byť v stave milosti posväcujúcej, preto má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého (porov.: KKC 1310).

Aké sú podmienky k prijatiu sviatosti birmovania pre birmovanca v čase prípravy?

 • prijatie sviatosti krstu a Eucharistie;
 • účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky;
 • aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia;
 • u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • absolvovanie víkendového stretnutia;
 • účasť na pastoračných aktivitách farnosti.

Aké birmovné meno si má birmovanec vybrať?

Birmovné meno si birmovanec vyberá zo zoznamu svätých alebo blahoslavených. Život a svedectvo viery svätého, alebo blahoslaveného by malo birmovanca osloviť natoľko, aby
sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa birmovný patrón stal preňho vzorom kresťanského života.
Birmovanec by si nemal vyberať birmovného patróna:

 • podľa svojich príbuzných alebo kamarátov;
 • kvôli tomu, že sa mu páči jeho meno, ale hlavne preto, že si zoberie poučenie z jeho života.

Birmovanec vo voľbe birmovného patróna by mal byť slobodný. V prípade nerozhodnosti pri výbere birmovného patróna sa môže poradiť s inými, ale nemal by byť nikým nútený ani obmedzovaný v tom, koho si vyvolí.
Odporúča sa, aby birmovanec, skôr ako sa definitívne rozhodne pre niektorého birmovného patróna, prečítal jeho životopis.


Pozn.: Meno birmovného patróna by malo byť iné ako meno krstného patróna birmovanca.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť muž, alebo žena);
 • zavŕšil šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ je ženatý, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade,
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca;

Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom.