Redemptoristi

Dejiny provincie Bratislava-Praha

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly bolo schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava – Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie.

Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa konala aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula bola poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho predstaveného P. Michaela Brehla zo dňa 13. 9. 2016 dňom 13. 2. 2017 zanikajú obidve jednotky (1600 a 1603) a k rovnakému dátumu  vznikla nová provincia Bratislava-Praha (5800). Bola to zároveň aj prvá kapitula novej provincie.

Za provinciála novej jednotky Bratislava-Praha bol hneď v prvom kole zvolený P. Václav Hypius so sídlom v Bratislave. Za jeho vikára a prvého radcu bol zvolený P. František Boldy, ktorý pôsobí ako farár vo Frýdku v Českej republike. Za druhého radcu pre tzv. užšiu konzultu bol zvolený P. Peter Slobodník, administrátor farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Do širšieho kruhu poradcov boli zvolení P. David Horáček, kaplán na pútnickom mieste Svatá Hora a P. Miroslav Szuda, farár na bratislavských Kramároch.

Provincia Bratislava – Praha má 9 komunít.

Začiatky pôsobenia redemptoristov v Čechách a na Slovensku

Redemptoristi priši do Čiech v r. 1853. Po niekoľkých rokoch hľadania sa usadili predovšetkým na pútnických miestach (Svatá Hora – 1861, Králiky 1883). V roku 1901 vznikla pražská provincia tým, že sa oddelila od Viedne. Prvá polovica 20. storočia bola obdobím obrovského rozmachu redemptoristov v Čechách. Redemptoristi prevzali správu ďalších pútnických miest (Stará Boleslav, Frýdek, Svatý Kámen, Filipov). Usadili sa aj vo veľkých mestách (Plzeň, Brno, České Budějovice), kde sa venovali pastorácii všetkých skupín obyvateľstva. Mali vlastný systém vzdelávania a formácie (juvenát – Libějovice, noviciát, teologická škola – Obořiště).

Až po vzniku Československej republiky koncom októbra 1918 mohli redemptoristi spoza Moravy založiť svoje kláštory aj na Slovensku. Redemptoristi na Slovensku otvorili svoju prvú komunitu v Stropkove v roku 1921. Neskôr v Podolínci (1922), v Kostolnej – Záriečí (1923) a napokon v Bratislave (1935).