Projekty vo farnosti

Výzva: Výzva poslancov PSK
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov
Názov projektu: „ S úctou a dôstojne k našim predkom“
Termín realizácie podporenej činnosti: 15.02.2023 – 15.11.2023
Miesto realizácie projektu: Sveržov
Schválená výška dotácie: 5 000,00 €
Správa o vyhodnotení realizácie projektu
Na základe Zmluvy č. 1309/2023/OPR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.06.2023, Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha Gaboltov zrealizovala projekt „S úctou a dôstojne k našim predkom“ .
Realizáciou projektu došlo k vykonaniu zemných úprav, položenie zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a vybudovania schodov na terasy miestneho cintorína vo Sveržove, čím došlo k bezpečnejšiemu pohybu osôb na cintoríne ako aj lepšiemu prístupu k hrobovým miestam hlavne v čase konania pohrebných obradov, ale aj pre pozostalých a návštevníkov tohto pietneho miesta. (viď fotodokumentácia)


„ Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Cintorin-KRC-2023-fotodokumentacia


Výzva: Výzva poslancov PSK

Názov žiadateľa: Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov

Názov akcie/projektu: Modernizácia vstupu do Božieho chrámu.

Termín realizácie akcie/projektu: 1.1.2022 – 31.10.2022

Miesto realizácie akcie/projektu: Sveržov

Schválená výška dotácie: 3 500,00 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Na základe zmluvy č. 233/2022/OPR o poskytnutí dotácie, v zmysle VZN č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020 o poskytnutí dotácií o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK a v znení VZN PSK č. 92/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, Rímskokatolícka farnosť Sv. Vojtecha, Gaboltov zrealizovala projekt „Modernizácia vstupu do Božieho chrámu Sv. Martina vo Sveržove“.

                  Realizáciou projektu došlo k modernizácii vstupu do Božieho chrámu  Sv. Martina vo Sveržove. Upravil sa prístup do chrámu, ktorým sa  uľahčí sa prístup telesne postihnutým osobám, starším obyvateľom do chrámu, ale ja na  cintorín ECAV a  k Domu nádeje.

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“


Ochrana kultúrnej pamiatky – Sveržov

Realizácia: Máj – August 2021

Rozpočet: 6 800 €


Rekonštrukcia pútnického miesta v Gaboltove.

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Realizácia: Jún 2019

Investície z projektu

  • Úprava hygienických zariadení a prístrešku
  • Stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha
  • Vonkajšie osvetlenie
  • Nasvietenie kalvárie
  • Úprava chodníkov v pútnickom areáli
  • Inštalácia informačného systému pre pútnikov vrátane ozvučenia
  • Dobudovanie pitných fontán v areáli
  • Doplnkové vybavenie areálu stojanmi na bicykle a odpadkové koše


Archeologický výskum a sanácia vlhkosti kostola

Realizácia: jeseň 2017


Dokončenie vonkajšej rekonštrukcie kostola sv. Vojtecha

Realizácia: 2017 – 2018